خانه » فیلم های آموزشی » سه بعدی و گرافیک » سه بعدي و انيميشن » 3ds Max » آموزش ایجاد محیط در Unreal Engine 4

آموزش ایجاد محیط در Unreal Engine 4

ایجاد محیط در Unreal Engine 4

ایجاد محیط بازی در UE4

در این آموزش نرم افزار Unreal Engine ، مربی دوره David Lesperance ، به ایجاد یک محیط واقعی بازی می پردازد.ایجاد یک محیط خیره کننده و به یاد ماندنی با استفاده از تکنیک های بسیار جالب را در این آموزش خواهید دید . 5 درس مهم این دروه آموزشی :

 • ایجاد asset های سه بعدی برای محیط بازی ویدویی
 • تکنیک های مدلسازی و مجسمه سازی پیشرفته
 • نحوه تنظیم asset ها و ایجاد یک functioning game world
 • نکاتی برای تنظیم حالت و کپچرینگ یک صحنه
 • نکات حرفه ایی ، بهترین تمرین ایجاد محیط برای آرتیست ها

هر 10 پروژه در واقع یه دوره کامل می باشد.

این دوره آموزشی شامل 10 پروژه می باشد:

 1. مبانی مدلسازی برای بازی
 2. ساخت کیت طراحی ، مدلسازی راهرو ، تنظیم کالیژن
 3. ایجاد UV در Headus  و 3DS Max
 4. تنظیم نقشه های تکسچر
 5. مونتاژ UV و ایجاد نقشه نور
 6. مدلسازی Spline و UV کردن جعبه Sci Fi
 7. ایجاد پارچه واقعی در Marvelous Designer
 8. ایجاد Asset کف Tileable
 9. تکسچرینگ در Quixel Suite و شناخت بهتر نقشه های نور
 10. ایجاد یک Prop از یک مفهوم (Concept)
لطفاً قبل از دانلود حتما پيش نمايش یکی از ویدیو ها را مشاهده فرماييد:

اين دوره آموزشي را با نهايت سرعت اينترنتتون از سافت ساز دانلود نماييد.
توضيحاتي در مورد دوره :

عنوان دوره : Uartsy – Environment Creation in Unreal Engine 4

سطح : تمام سطوح

زمان کل دوره : 17 ساعت

تعداد فايل هاي تصويري : –

سال آموزش : 2016

فايل تمريني : دارد

مربي دوره : David Lesperance

نرم افزار : Quixel Suite , ZBrush , 3DS Max , Marvelous Designer ,  Unreal Engine

عناوين اين دوره آموزشي

Project 1 : Basics of Modeling for Games
Lecture 1  07:22    Introduction to Texel Density
Lecture 2  04:23   Introduction to Map Sizes
Lecture 3  04:58   General Guidelines for Enhancing Resolution
Lecture 4  05:09   Texel Density Continued
Lecture 5  09:03   Introduction to Subdivision Modeling
Lecture 6  05:27   Subdivision Modeling Part 2
Lecture 7  02:08   Subdivision Modeling Part 3
Lecture 8  07:19   Modeling with Booleans
Lecture 9  03:43   Spline Modeling
Lecture 10  01:40   What’s Next
Lecture 11  07:04   Basic High-Poly Modeling Part 1
Lecture 12  04:25  Basic High-Poly Modeling Part 2
Lecture 13  14:09  Edge Creasing
Lecture 14  Meet and Greet

Project 2 : Building a Design Kit, Starting the Hallway Model and setting up Collision
Lecture 1  06:51  Blocking In a Hallway Asset
Lecture 2  07:32  Modeling the Level Design Kit Part 1
Lecture 3  07:43  Modeling the Level Design Kit Part 2
Lecture 4  10:13  Modeling the Level Design Kit Part 3
Lecture 5  07:23  Checking Texture Scale
Lecture 6  10:40  Building Low Poly Models
Lecture 7  07:00  Spline Modeling
Lecture 8  10:23  Low Poly Modeling Continued
Lecture 9  05:26  Checking the Model and Breaking Repetition
Lecture 10  17:33  Modeling the Hallway Ceiling
Lecture 11  07:05  Adjusting Scale
Lecture 12  04:27  Checking the Model in Unreal
Lecture 13  03:00  Setting Up Collision Part 1
Lecture 14  03:53  Setting Up Collision Part 2

Project 3 : Creating UV’s in Headus and 3DS Max

Lecture 1  07:50  Introduction
Lecture 2  07:40  Relaxing UVs
Lecture 3  10:43  UVing Part 1
Lecture 4  04:51  UVing Part 2
Lecture 5  09:45  UVing Part 3
Lecture 6  03:51  UVing Part 4
Lecture 7  04:08  UVing Part 5
Lecture 8  04:22  Combining Geo
Lecture 9  04:39  Beginning to Pack UV Islands
Lecture 10  04:48  Continuing to pack UVs
Lecture 11  04:35  Packing More UVs and Tesselating the Object
Lecture 12  06:34  Packing UVs and Baking Normals
Lecture 13  05:20  Using Quixel Suite for Texturing
Lecture 14  06:45  Continuing to Texture and Modeling Pannels
Lecture 15  08:59  Continuing to Model the Pannel
Lecture 16  07:25  Making Desings on the Fly

Project 4 : Tuning Texture Maps

Lecture 1  09:47  Setting up Material Shading Atributes in Unreal4
Lecture 2  07:48  Modeling Interior Bulkheads
Lecture 3  05:56  Creating a Lock Mechanism for Our Hatch
Lecture 4  03:54  Creating Small Assets For the Hatch
Lecture 5  04:50  Continuing to Add to the Hatch Structure
Lecture 6  05:24   Modeling in Detail Pieces
Lecture 7  03:42  Connecting and Positioning Assets
Lecture 8  05:03  Modeling in Engineering Components
Lecture 9  03:53  Adding Detail Quick using Boolians
Lecture 10  05:58  Accurately Positioning Assets into the Scene
Lecture 11  07:07  Implimenting more Structual Details
Lecture 12  06:46  Testing our Assets in Unreal4
Lecture 13  06:56  Creating Detailed Iterations
Lecture 14  06:51  Evaluating Surface Normals
Lecture 15  06:31  Digging Deeper into Surface Normals
Lecture 16  06:09  Stitching, Breaking and cutting UV’s
Lecture 17  03:04  More UVs

Project 5 : Stacking UVs and Creating Light Maps

Lecture 1  05:37  Stacking UVs in UV Layout Part 1
Lecture 2  06:43  Stacking UVs in UV Layout Part 2
Lecture 3  07:31  Offsetting Stacked UVs
Lecture 4  05:07  Ripping Maps Using Xnormals
Lecture 5  03:53  Importance of Stacking
Lecture 6  06:17  Setting up for Texturing
Lecture 7  06:28  Layer Blending Options
Lecture 8  05:40  Cleaning up AO and Map Size Discussion
Lecture 9  07:13  Creating Masks in 3Ds Max
Lecture 10  06:29  Adding Stains
Lecture 11  05:00  Adding Rust
Lecture 12  06:47  Adjusting Values
Lecture 13  07:28 Fixing the Pipe Bottoms
Lecture 14  08:33  Adding More Value Variation
Lecture 15  05:59  Creating a Roughness Mask
Lecture 16  07:52 Plugging in New Maps
Lecture 17  09:41  Setting up Light Maps
Lecture 18  05:48  Trouble Shooting

Project 6 : Spline Modeling and UV’ingThe Sci Fi Crate

Lecture 1  06:58  Creating Game Assets
Lecture 2  03:50  Spline Modeling Game Assets P1
Lecture 3  04:05  Spline Modeling Game Assets P2
Lecture 4  02:50  Detailing Game Assets P1
Lecture 5  03:45  Detailing Game Assets P2
Lecture 6  04:11  Adding Functional Ornate Details P1
Lecture 7  03:04  Adding Functional Ornate Details P2
Lecture 8  05:11  Constructing The Game Asset P1
Lecture 9  03:03  Constructing The Game Asset P2
Lecture 10  07:53  Adjusting Existing and Creating new Handles Hinges and Bolts P1
Lecture 11  02:30  Adjusting Existing and Creating new Handles Hinges and Bolts P2
Lecture 12  05:31  UV’ing the Game Asset P1
Lecture 13  06:16  UV’ing the Game Asset P2
Lecture 14  06:42  Creating Texture Maps For the Game Asset

Project 7 : Creating Realistic Fabric in Marvelous Designer

Lecture 1  06:02  Intro
Lecture 2  06:43  Setting Up the Tarp in Marvelous Designer
Lecture 3  06:02  Bringing the tarp into 3DS Max
Lecture 4  06:44  Modifying the topology of the tarp in 3DS Max
Lecture 5  06:19  Baking Tarp Maps In 3Ds Max
Lecture 6  10:42  Modifying the UV’s of the tarp in 3DS Max
Lecture 7  04:10  Adjusting the Tarp to Fit Over the Crate
Lecture 8  06:34  Creating Texture Maps for the Tarp Part 1
Lecture 9  07:15  Creating Texture Maps for the Tarp Part 2
Lecture 10  05:48  Creating Texture Maps for the Tarp Part 3
Lecture 11  04:37  Bringing the Tarp Into Unreal
Lecture 12  06:23  Creating a Roughness Map for the Tarp
Lecture 13  07:20  Creating a Detail Map for the Tarp
Lecture 14  06:56  Adjusting the Tarp Material in Unreal
Lecture 15  05:42  Modifying the Textures to Work Better in the Scene
Lecture 16  08:47  Adjusting the Scene’s Lighting and Surface Attributes
Lecture 17  12:20  Refining the Tarp’s Edge
Lecture 18  09:55  Modifying Scene Lighting and Assets Maps
Lecture 19  14:03  Reworking the Crate’s Emissive Texture
Lecture 20  09:07  Integrating the Modified Crate and Adjusting the Scene’s Lighting
Lecture 21  12:22  Capturing a Screenshot

Project 8 : Creating a Tileable Floor Asset

Lecture 1  08:45  Introduction and Project Setup
Lecture 2  07:16   Setting Up Zbrush Scene
Lecture 3  04:17  Adding Detail to Tiles
Lecture 4  05:55  Adding Detail to Tiles Part 2
Lecture 5  05:13  Adding Detail to Tiles Part 3
Lecture 6  06:06  Premultiplying and Decimating the Mesh
Lecture 7  06:22  Generating UVs and Adjusting in Max
Lecture 8  05:53  Cleaning Mesh and AO Setup
Lecture 9  05:57  Baking Texture Maps
Lecture 10  06:45  Ripping and Adjusting Maps
Lecture 11  06:06  Applying Normal Map
Lecture 12  05:00  Layering Passes
Lecture 13  06:19  Tweaking UVs and Cavity Pass
Lecture 14  06:05  Adding Color and Texture Variation
Lecture 15  06:25  Detailing with a Color Overlay
Lecture 16  05:51  Bringing the Scene into Unreal
Lecture 17  06:07  Enhancing your Texture Detail
Lecture 18  05:33  Giving Grit to the Tiles
Lecture 19  06:01  Adding Detail with ZBrush
Lecture 20  05:55  Settingup Diffuse Detail and Normal Maps
Lecture 21  06:44  Placing the Tiles in UDK
Lecture 22  05:07  Modifying the Spec Map
Lecture 23  05:55  How to Achieve Photo Real Textures
Lecture 24  05:24  Finalizing the Tiles

Project 9 : Texturing in Quixel Suite and Better Understanding Light Map

Lecture 1  06:29  Understanding Light Maps
Lecture 2  06:09  Fixing Overlapping Uvs
Lecture 3  07:22  Up Resing Light Maps
Lecture 4  05:41  Tweaking Light Map Resolution
Lecture 5  04:58  Unreal Lighting Overview
Lecture 6  03:23  Lighting Summary
Lecture 7  07:47  Saving Out Each Panel
Lecture 8  06:17  Baking out Maps with xNormals
Lecture 9  04:45  Establishing a Base Material In DDO
Lecture 10  04:48  Masking By Material ID
Lecture 11  06:08  PBR Discussion
Lecture 12  06:18  Trouble Shooting DDO
Lecture 13  06:47  Adding More Material Variation
Lecture 14  03:23  Changing Colors
Lecture 15  04:50  DDO Maps Explained
Lecture 16  05:12  AO Discussion
Lecture 17  04:31  Adding Dirt
Lecture 18  04:56  Adjusting Masks
Lecture 19  08:17  Final Material Settings

Project 10 : Creating a Prop From a Concept

Lecture 1  07:08  Calling Out Unique Assets
Lecture 2  05:51  Modeling with Concept Reference
Lecture 3  06:49  Understanding the Workflow
Lecture 4  11:23  Modeling Montage
Lecture 5  06:31  Seeing your Model in a Practicle Sense
Lecture 6  08:26  Knowing your Industry
Lecture 7  09:06  Modeling Montage
Lecture 8  04:53  Rendering and Refining the Model
Lecture 9  04:29  Final Tweaks
Lecture 10  07:11  Introduction to Atlasing
Lecture 11  06:10  Implementing Atlasing
Lecture 12  06:54  Examples of Altasing
Lecture 13  05:26  Furthers Showing the Speed of Atlas Texturing
Lecture 14  10:03 Making an Atlas Texture

 

توضيحات انگليسي اين دوره

Environment artists set the tone for the entire game world and are critical to building games that keep us entranced for hours on end. The best environments immerse us in the story and make us feel like we’re truly part of these fantasy worlds.

In this course from world-renowned artist and favorite ZBW instructor, David Lesperance, you will learn to create those stunning, memorable environments using the very same techniques and programs that the pros use, including Unreal Engine 4.

The 5 most important lessons:

 1. How to get started creating 3D assets for fully immersive video game environments
 2. How to take your environment art to a whole new level with advanced modeling and sculpting techniques
 3. How to set up your 3D environmental assets and create a functioning game world in Unreal Engine 4
 4. Tips for setting the mood and capturing the feeling of a given scene in your game
 5. Plus more professional tips and best practices for environment artists working in game production

 

دانلود حجم فايل ها : 10 گيگابايت

دانلود رایگان پروژه 1 :

دانلود آموزش ها

دانلود رایگان پروژه 2 :

دانلود آموزش ها – پارت اول
دانلود آموزش ها – پارت دوم
دانلود آموزش ها – پارت سوم
خرید شما ، نوعی حمایت از فعالیت سایت می باشد. با تشکر از شما
چون هزینه های سرور بالاست، مجموعه های  حجیم رو با پرداخت مبلغ کمی ، میتونید دانلود نمایید.

بعد از پرداخت فایل دانلود میشود و شما هر وقت دوس داشتین میتونین دانلود نمایید.

مبلغ خرید 2900 تومان-حجم دانلودی 10  گیگابایت

پس از پرداخت ، فایل متنی حاوی لینک ها دانلود خواهد شد.

از سرعت دانلود لذت ببرید.

Password is : softsaaz.ir

اين آموزش فوق العاده کاربردي را با قيمت 8900  تومان خريداري نماييد .

url

پسورد : softsaaz.ir
در صورتي که از فعاليت سايت رضايت داريد با حمايت مالي خود ما را در ارائه خدمات هر چه بهتر سايت همراهي نماييد.
تمامی مطالب توسط تیم سافت ساز ترجمه و جمع آوری می شود . منبع سافت ساز
اشتراک گذاری این مطلب : • درباره‌ی رحمتی

  رحمتی
  از همون دوران دبیرستان ، تو فکر داشتن کسب و کار اینترنتی بودم و همیشه آرزوم بود سایتی پر مخاطب داشته باشم ، عاشق تولید محتوام و کارشناسی کامپیوتر خوندم . فعلا مشغول عملی کردن ایده هام هستم ☺️، به نظرم خیلی تاثیر گذار و قدرتمند ظاهر شدیم ، امیدواریم با کمک شما مخاطبین عزیز بتونیم خدمات متمایزتری ارائه بدیم.

  همچنین ببینید

  Learn Squared - UI and Data Design for Film with Ash Thorp

  طراحی داده و UI برای فیلم از Learn Squared

  طراح گرافیک بات جربه، Ash Thorp از همان ابتدا، نحوه ایجاد UI آماده پروداکشن و …

  8 نظر

  1. سلام خسته نباشید
   من پول رو پرداخت کردم و لینک هارو دریافت کردم ولی موقع دانلود ارور میده دانلود نمیشه

  2. با سلام من دوبار خرید می کنم پول از حسابم کم میشه ولی اخطار 500 می ده و میگه ترانکنش ناموفق

  3. سلام آقای رحمتی
   ببخشید من واریز کردم، رسید پرداخت واسم ایمیل شد ولی لینک دانلود هنوز ایمیل نشده 🙁

  4. سلام.ممنون.بایت قرار دادن این اموزش خوب میخواستم خواهش کنم اگه میشه مجومه های های
   The Gnomon Workshop – Creating Terrains with Satellite Data رو هم در ساییتون قرار بدید
   باتشکر.

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *