آموزش اصولی و قدم به قدم Photoshop 2017

آموزش فتوشاپ

آموزش گام به گام فتوشاپ 2017

عکاسان ، طراحان گرافیک از جمله متخصصان ، علاقه مندان و  دانشجویان  از فتوشاپ برای ویرایش و اصلاح کار های خود استفاده می برند. در این دوره آموزشی از شرکت Lynda ، مربی دوره Deke McClelland ،  ابزارها و تکنیک  های اساسی که بتوانید در ایجاد تصاویر و گرافیک ها به کار ببرید را آموزش میدهد.  چگونگی باز کردن تصاویر از منابع مختلف ، کراپ و صاف کردن تصاویر ، حرکت پانل ها و منو ها ، و سفارشی سازی تنظیمات و preferences را آموزش می دهد.
همچنین چگونگی ویرایش تصاویر با تنظیم روشنایی و کنتراست ، تصحیح رنگ ، روتوش پرتره  ، استفاده از لایه ها برای ماسک کردن بخش هایی از تصویر و ایجاد کامپوزیت هنری را نشان خواهد داد. در نهایت هم مباحث فرمت بندی متن ، چاپ  و آماده سازی المان های گرافیکی و … را پوشش می دهد. با سافت ساز همراه باشید.
عناوین اصلی این دوره آموزشی:
 • مرور منو های فتوشاپ
 • سفارشی سازی تنظیمات
 • تغییر اندازه و رزولیشن تصاویر
 • کراپ و صاف کردن تصاویر
 • کار با لایه ها
 • ذخیره سازی پیشرفت تون
 • تنظیم روشنایی و کنتراست
 • متعادل کردن رنگ
 • ایجاد سلکشن
 • استفاده از حالت ماسک سریع
 • روتوش تصاویر
 • استفاده از Camera Raw
 • فرمت بندی متون
 • چاپ تصاویر
 • ایجاد گرافیک های وب
 • و …
لطفا قبل از دانلود پیش نمایش دوره را مشاهده فرمایید:

این دوره آموزشی را با نهایت سرعت اینترنتتون از سافت ساز دانلود نمایید.

عنوان دوره :  Lynda – Photoshop CC 2017 One-on-One: Fundamentals

سطح : مقدماتی

زمان کل دوره :  14 ساعت و 59 دقیقه

تعداد فايل هاي تصويري 176

سال آموزش : 2017

فایل تمرینی : دارد

مربی دوره : Deke McClelland

نرم افزار : Photoshop

توضیحات انگلیسی این دوره

Photographers and graphics designers—including professionals, hobbyists, enthusiasts, and students—use Photoshop to edit and refine their work. In this course, Deke McClelland takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques you can use to make great images and graphics. Deke shows you how to open images from multiple sources, crop and straighten images, navigate panels and menus, and customize preferences. He guides you through how to edit images by adjusting brightness and contrast, correcting color, and retouching portraits. He demonstrates how to use layers to mask parts of an image and make composite artwork. He also covers formatting text, printing, preparing web graphics, and more.

Topics include:

 • Navigating through Photoshop menus
 • Customizing preferences
 • Changing image size and resolution
 • Cropping and straightening images
 • Working with layers
 • Saving your progress
 • Adjusting brightness and contrast
 • Balancing colors
 • Making selections
 • Using the Quick Mask mode
 • Retouching photos
 • Using Camera Raw
 • Formatting text
 • Printing images
 • Creating web graphics

عناوین دوره آموزشی

1. Opening an Image

How it all starts    33s
Opening from the Windows desktop    6m 31s
Opening from the Macintosh Finder    6m 2s
Opening from Photoshop or Bridge    6m 1s
Opening an image in Camera Raw    6m 5s
Closing one image, or all at once    5m 20s

2. Getting Around

Navigating your image    29s
Zooming in and out    5m 48s
Using the more precise Zoom tool    6m 29s
Zooming continuously    5m 37s
Entering a custom zoom value    4m 24s
Scrolling (panning)    2m 45s
A few top-secret scrolling tricks    3m 47s
Switching between open images    5m 8s
Rotating and resetting the view    4m 3s
Cycling between screen modes    4m 20s
Using the Navigator panel    5m 23s
Panels and workspaces    8m 6s
Updating a workspace    3m 29s
A few very important preferences    7m 49s
Reassigning Spotlight (Mac only)    3m 28s

3. Image Size and Resolution

Digital imaging fundamentals    1m 18s
Image size and resolution    5m 21s
Introducing the Image Size command    7m 37s
Common resolution standards    6m 57s
Upsampling vs. real high-resolution data    7m 10s
Changing the print resolution    7m 15s
Downsampling for print    4m 28s
Downsampling for email and photo sharing    8m 30s
The six interpolation settings    6m 5s
Some practical downsampling advice    5m 27s
Upsampling with Preserve Details    5m 36s

4. Crop and Straighten

Always shoot big    1m 30s
Using the Crop tool    3m 18s
Cropping nondestructively    5m 11s
Rotating and other Crop tool tricks    7m 12s
Straightening a crooked image    4m 58s
Filling in missing background details    5m 1s
Using the Perspective Crop tool    2m 26s
The new Content-Aware Crop    2m 22s

5. Introducing Layers

The layered composition    1m 25s
Introducing the Layers panel    5m 44s
Converting the flat Background into a layer    6m 43s
Customizing the transparency checkerboard    3m 14s
Turning a color photo black and white    5m 30s
Creating a silhouette with Brightness/Contrast    4m 4s
Creating a new layer and painting on it    6m 7s
Simple tricks for painting with the Brush tool    4m 37s
Distinguishing black from non-black pixels    7m 51s
Moving an image between documents    5m 10s
Expanding the canvas to accommodate a layer    4m 35s
Auto-Select and the Move tool    5m 29s
Employing a clipping mask    3m 40s
Working with Opacity and blend modes    8m 7s
Three ways to duplicate a layer    4m 17s
Scale, rotate, and layer mask    5m 27s
Filling a selection with color    6m 48s

6. Saving Your Progress

The many, many ways to save    58s
Four essential things to know about saving    7m 15s
Saving layers to the native PSD format    6m 18s
Saving a flat print image to TIFF    4m 14s
Saving an interactive image to PNG    5m 41s
Saving a flat photograph to JPEG    5m 57s

7. Brightness and Contrast

Luminance and its relationship to color    1m 46s
How luminance works    5m 18s
The three Auto commands    4m 45s
Automatic Brightness/Contrast    6m 12s
Custom Brightness/Contrast    4m 6s
Applying a dynamic adjustment layer    5m 57s
Adjustment layer tips and tricks    5m 7s
Isolating an adjustment with a layer mask    4m 39s
Introducing the Histogram    4m 40s
Putting the Histogram to use    5m 48s
Reducing contrast with Shadows/Highlights    5m 12s

8. Balancing Colors

Color resides in the eyes of the beholder    1m 22s
Identifying the color cast of a photo    4m 19s
Correcting a color cast automatically    5m 16s
Manually adjusting colors with Color Balance    5m 41s
Tipping a color cast with Photo Filter    4m 57s
Correcting color cast in Camera Raw    4m 40s
Adjusting color intensity with Vibrance    4m 51s
Introducing Hue/Saturation    7m 6s
Summoning colors where none exist    4m 11s
Making even more color with Vibrance    3m 24s
Creating a quick-and-dirty sepiatone    4m 20s
Your own personal color chart    1m 31s

9. Making Selections

Photoshop’s power of selection    57s
Using the geometric Marquee tools    7m 6s
Painting with the Quick Selection tool    5m
Add, subtract, and intersect selections    5m 48s
Turning a selection into a layer mask    6m 49s
Aligning a layer to a selection    5m 54s
Working with the Magic Wand tool    6m 47s
Saving and loading selections    7m 1s
Refining the quality of a selection    5m 34s
Adding clouds to your composition    4m 35s
Enhancing the drama of your scene    5m 56s
Conquering the Quick Selection tool    6m 31s
Using each of the three Lasso tools    7m 18s
Drawing a freeform shadow with the Lasso    4m 35s
Colorizing a layer with Color Overlay    2m 22s

10. The Quick Mask Mode

Painting selections    1m 41s
Combining the best of the selection tools    6m 35s
Introducing the Quick Mask mode    6m 44s
The fastest way to save a selection    2m 57s
Gauging the quality of a selection    7m 38s
Painting adjustments with the Brush tool    6m 16s
Adding motion blur with the Smudge tool    5m 47s
Reversing a mask with Invert    4m 26s
Applying a special-effects filter    7m 2s
Smoothing a badly stroked edge    4m 54s
Selecting all the black lines    5m 27s
Expanding and contracting a selection    4m 56s

11. Retouch and Heal

Your best face forward    1m 13s
Correcting very bad colors    5m 6s
Cloning and Content-Aware    7m 12s
A closer look at Content-Aware cloning    6m 34s
Painting with the Spot Healing Brush    5m 28s
Healing Brush tips and tricks    7m 8s
Shift-clicking to heal in straight lines    6m 24s
Using the standard Healing Brush    5m 50s
Flipping and rotating the source data    6m 20s
Using the Dodge and Burn tools    6m 44s
Whitening teeth with the Sponge tool    5m 34s
Reshaping details with the Liquify filter    3m 53s
Selectively recoloring details    5m 19s
Smoothing skin textures with blur    6m 24s
Nondestructive dodging and burning    7m 17s

12. Introducing Camera Raw

Camera Raw, the most powerful Photoshop plugin    1m 12s
Applying Camera Raw as a filter    6m 45s
The nondestructive Camera Raw    4m 55s
Handling a Camera Raw image in Photoshop    5m 36s
Capturing raw images and converting to DNG    2m 49s
Opening and developing a raw photograph    6m 7s
Opening and editing multiple images    5m 9s
Highlights, Shadows, Whites and Blacks    6m 24s
Clarity and Chromatic Aberration    7m 12s
HSL and the Targeted Adjustment tool    7m 7s
Using the Spot Removal tool    7m 5s
Cleaning up with the Patch tool    3m 36s

13. Creating and Formatting Text

Photoshop vector-based type    1m 19s
Creating and scaling a line of type    7m 59s
Formatting type from the options bar    5m 55s
Formatting type from the Character panel    6m 42s
Finding the perfect font    7m 10s
Type size and script fonts    5m 29s
Creating and editing paragraph text    5m 9s
Adjusting leading and paragraph spacing    5m 50s
Setting the antialiasing for very small text    3m 47s
Aligning one layer to another    3m 24s
Creating text along a circle    5m 15s
Finding a character with the Glyphs panel    4m 41s
Double-stroking a circle    3m 37s
Creating a distressed cancellation mark    6m 29s

14. Printing Your Images

Print from RGB, not CMYK    3m 10s
Using my customizable printer test file    4m 36s
Print, size, and position    6m 30s
Using printer-specific options on the PC    8m 4s
Using printer-specific options on the Mac    4m 57s
Brightening your image for print    6m 40s
Description and printing marks    4m 47s
Establishing a borderless bleed    4m 8s
Previewing an image at print size    4m 44s

15. Creating Web Graphics

Images on the wild wild web    1m 45s
Assigning copyright and contact info    4m 19s
How color works on the web    5m 1s
Introducing the old-school Save for Web    5m 25s
Saving a full-color PNG image    4m 59s
Saving a graphic as an 8-bit GIF or PNG    6m 16s
Using the new Quick Export command    3m 23s
Exporting vector-based layers to SVG    3m 39s
Exporting multiple layers and groups    6m 37s
The new and improved Export commands    7m 25s

اين آموزش فوق العاده کاربردي را با قيمت 5900 تومان خريداري نماييد .

url

 • لطفا براي حمايت از سافت ساز و ادامه روند دانلود رايگان ، آموزشها رو به صورت پستي هم خريداري کنيد.
 • در صورتي که مطلبي لينک خريد پستي ندارد و يا لينک خريد پستي داراي مشکلي ميباشد کاقيست در همان پست يک نظر مبني بر مشکل داشتن لينک خريد پستي بگذاريد تا بررسي گردد.
پسورد : softsaaz.ir
در صورتی که از فعالیت سایت رضایت دارید با حمایت مالی خود ما را در ارائه خدمات هر چه بهتر سایت همراهی نمایید.
تمامی مطالب توسط تیم سافت ساز ترجمه و جمع آوری می شود . منبع سافت ساز

سیوان رحمتی

از همون دوران دبیرستان ، تو فکر داشتن کسب و کار اینترنتی بودم و همیشه آرزوم بود سایتی پر مخاطب داشته باشم ، عاشق تولید محتوام و کارشناسی کامپیوتر خوندم . فعلا مشغول عملی کردن ایده هام هستم ☺️، به نظرم خیلی تاثیر گذار و قدرتمند ظاهر شدیم ، امیدواریم با کمک شما مخاطبین عزیز بتونیم خدمات متمایزتری ارائه بدیم.

یک نظر

 1. با سلام و تشکر از سایت خوبتون خواستم بگم لینک 11-12 مشابه لینک 9-10 است اگر امکان داره لینک 11-12 را به ایمیل من بفرستید.باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن